Γράφει: ,

Συνέντευξη με το Χαρίλαο Σταυράκη, Υπουργό Οικονομικών

Ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματα της Κύπρου όσον αφορά στην αντιμετώπιση του διεθνούς ανταγωνισμού στον υπεράκτιο τομέα και στην προσέλκυση των ξένων επενδυτών;

Η Κύπρος έχει διαμορφώσει ένα θετικό περιβάλλον προσέλκυσης ξένων επενδύσεων. Διαθέτει αποτελεσματικό και πλήρως εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο, σύστημα νομικών, λογιστικών και τραπεζικών υπηρεσιών. Επίσης, διαθέτει ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς και χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, έχει υψηλό μορφωτικό επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό, σε σύγκριση με τα διεθνή δεδομένα, επίπεδο απολαβών του, υπάρχουν συνθήκες κοινωνικής συνοχής και ικανοποιητικό επίπεδο υποδομών σε αεροδρόμια, λιμάνια και τηλεπικοινωνίες.Περαιτέρω, η ένταξη της Κύπρου στην ΟΝΕ συνεπάγεται τη βελτίωση την εμπέδωση συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και σε συνδυασμό με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει η Κύπρος, εκτιμάται ότι θα βελτιώσει την ελκυστικότητα της ως διεθνές επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κέντρο, υψηλής ποιότητας.

Επισκέφθηκαν πρόσφατα την Κύπρο στελέχη του διεθνή οίκου αξιολόγησης Standard & Poor’s (S&P) για να αξιολογήσουν την πιστοληπτική ικανότητα της κυπριακής κυβέρνησης, η οποία στο παρόν στάδιο βρίσκεται στο επίπεδο Α. Πιστεύετε ότι η Κύπρος μπορεί να διατηρήσει αυτή της την αξιολόγηση σε μια εποχή αναταράξεων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές και αύξησης του κόστους δανεισμού;

Η κατάσταση της κυπριακής οικονομίας κρίνεται ως θετική, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο εξωτερικό της περιβάλλον. Συνδυάζει ευρωστία, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης, ελεγχόμενο πληθωρισμό και πλεονάσματα στα δημόσια οικονομικά. Συγκεκριμένα, για το 2008, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 4.1%, το ποσοστό ανεργίας με βάση τους εγγεγραμμένους ανέργους, προβλέπεται να κυμανθεί στο 4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, ο ρυθμός πληθωρισμού υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στο 2.5% και το δημοσιονομικό ισοζύγιο θα παρουσιάσει πλεόνασμα ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 0.5%.Το τραπεζικό σύστημα δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την κρίση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με την προώθηση μεταρρυθμίσεων διαρθρωτικού χαρακτήρα και τη διατήρηση υγιών δημόσιων οικονομικών, η Κύπρο μπορεί να ενισχύσει τις αξιολογήσεις του διεθνή οίκου Standard & Poor’s.

Μετά από τρεις μήνες που συμμετέχει η Κύπρος στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση ποια πιστεύετε ότι είναι τα κύρια οφέλη που έχουμε αποκομίσει ή θα αποκομίσουμε στο άμεσο μέλλον από αυτήν;

Η κυπριακή οικονομία είναι μια μικρή ανοικτή οικονομία. Με την ένταξη της στην ΟΝΕ ο ανοικτός και εξωστρεφής χαρακτήρας της οικονομίας αναμένεται να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο. Η ένταξη στη ζώνη του ευρώ επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και χειροπιαστά οφέλη για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση τον απλό πολίτη, τα οποία σας αναφέρω, στη συνέχεια, σε συνοπτική μορφή:

Χαμηλά επιτόκια
• Διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για σύγκλιση των επιτοκίων με τα επίπεδα που επικρατούν στη ζώνη του ευρώ. Σχετικά χαμηλό κόστος δανεισμού για επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους απλούς πολίτες.
• Δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών δανεισμού για το δημόσιο τομέα. Αυτό ουσιαστικά συνεπάγεται τη δυνατότητα διοχέτευσης πρόσθετων πόρων για αναπτυξιακούς και κοινωνικούς πόρους.

Εξουδετέρωση του συναλλαγματικού κινδύνου και του κόστους μετατροπής
• Δεν υπάρχει ο συναλλαγματικός κίνδυνος στις συναλλαγές σε ευρώ, γεγονός που δίνει ώθηση στον εξαγωγικό τομέα, ιδιαιτέρα στις εξαγωγές προς τις χώρες της Ευρωζώνης, καθώς και ώθηση στον τουρισμό και στις άλλες υπηρεσίες.
• Στις συναλλαγές σε ευρώ δεν υπάρχει πλέον το κόστος μετατροπής της κυπριακής λίρας σε ευρώ, π.χ. για ταξίδια στην ΕΕ, σπουδαστικό συνάλλαγμα στην ΕΕ.

Πρόσβαση στις κεφαλαιουχικές αγορές της Ευρωζώνης
• Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις έχουν άμεση πρόσβαση στις κεφαλαιουχικές αγορές της Ευρωζώνης, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο βάθος και ρευστότητα. Αυτό δημιουργεί διευρυμένες δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων και επενδύσεων.

Μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές
• Ο καταναλωτής μπορεί να συγκρίνει τις τιμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πίεση για μείωση των τιμών προς όφελος του καταναλωτή.

Μακροοικονομική σταθερότητα
• Ενδυνάμωση των συνθηκών μακροοικονομικής σταθερότητας και διατήρηση του πληθωρισμού σε χαμηλά και ελεγχόμενα επίπεδα. Χαμηλός πληθωρισμός ευνοεί κυρίως τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.
• Επιπρόσθετα, η σταθερότητα στις τιμές ενισχύει την επενδυτική δραστηριότητα και δημιουργεί ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον, αυξάνοντας την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών και επενδυτών στην κυπριακή οικονομία.

Ποιες υποχρεώσεις/δεσμεύσεις, έχει η Κύπρος για αύξηση του φόρου κατανάλωσης τα επόμενα χρόνια;

Με βάση την κοινοτική οδηγία 2004/75/ΕΚ η Κύπρος έχει εξασφαλίσει μεταβατικές περιόδους σε σχέση με την υιοθέτηση των ελάχιστων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε ορισμένα ενεργειακά προϊόντα (πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και κηροζίνη που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων και αμόλυβδη βενζίνη). Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή η Κύπρος δεσμεύεται να αυξήσει τους ΕΦΚ στα εν λόγω προϊόντα με βάση τον ακόλουθο Πίνακα:

Ενεργειακά

Προϊόντα

Υφιστάμενοι Συντελεστές ΕΦΚ στην Κύπρο

Ελάχιστοι συντελεστές ΕΦΚ

στην Ε.Ε.

Μεταβατικές περίοδοι για την Κύπρο

(Οδηγία 2004/75/ΕΚ)

Από 1.1.2004

Από 1.1.2010

Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

€0.24 το λίτρο

(£0.14)

€0.30 το λίτρo

(£0.18 )

€0.33 το λίτρο

(£0.19)

Από 1.1.2008

€0.30 το λίτρο

(£0.18)

Από 1.1.2010:

€0.33 το λίτρο

(£0.19)

Κηροζίνη που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

€0.24 το λίτρο

(£0.14)

€0.30 το λίτρο

(£0.18)

€0.33 το λίτρο

(£0.19)

Από 1.1.2008

€0.30 το λίτρο

(£0.18)

Από 1.1.2010:

€0.33 το λίτρο

(£0.19)

Αμόλυβδη βενζίνη

€0.29 το λίτρο

(£0.17)

€0.36 το λίτρο

(£0.21)

€0.36 το λίτρο

(£0.21)

Από 1.1.2010:

€0.36 το λίτρο

(£0.21)

Επισημαίνεται ότι με βάση την εν λόγω Οδηγία η Κύπρος είχε υποχρέωση να υιοθετήσει από την 1/1/2008 τους συντελεστές ΕΦΚ στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και στην κηροζίνη, που ανέχονται σε €0.30 το λίτρο. Άτυπα δόθηκε παράταση λόγω εισαγωγής του ευρώ, για υιοθέτηση των συντελεστών αυτών μετά το πρώτο εξάμηνο του 2008. Η Κύπρος είναι αντίθετη με τον καθορισμό κοινής ενοποιημένης εταιρικής φορολογικής βάσης. Υποστηρίζει τη διατήρηση της δυνατότητας καθορισμού των φορολογικών συντελεστών σε επίπεδο εθνικής νομοθεσίας.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>