Γράφει: ,

Συνέντευξη: Πετρελαϊκά αποθέματα

Ενέργειες για σωστή διαχείριση

Ιάκωβος Παπαδόπουλος

Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού Οργανισμού Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ)

στον Πάρι Φωκαιδη

Μία βασική παράμετρος της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που αφορά στην ενεργειακή ασφάλεια συνίσταται στην διατήρηση αποθεματικών πετρελαιοειδών από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δημιουργήθηκε στην Κύπρο ο Κυπριακός Οργανισμός Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαίου (ΚΟΔΑΠ). Ο ρόλος και η σημασία του ΚΟΔΑΠ σε ζητήματα που αφορούν στην ενεργειακή ασφάλεια και στην απρόσκοπτη παροχή πετρελαιοειδών είναι μείζονος σημασίας. Η ακόλουθη συνομιλία που είχαμε με το γενικό διευθυντή του οργανισμού κ. Ιάκωβο Παπαδόπουλο σκιαγραφεί τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας του ΚΟΔΑΠ και τα όρια και τα πλαίσια μέσα στα οποία εντάσσονται οι δραστηριότητες του.

Κύριε Παπαδόπουλε, η ύπαρξη και η λειτουργία του ΚΟΔΑΠ δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό. Πότε ακριβώς δημιουργήθηκε ο Οργανισμός και ποια είναι η αποστολή του;

Στα πλαίσια της εναρμόνισης της Κυπριακής Δημοκρατίας με την σχετική οδηγία (σ.σ. 68/414ΕΟΚ) του Συμβουλίου περί υποχρεώσεως διατήρησης ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Υπουργικό Συμβούλιο προώθησε στη Βουλή των Αντιπροσώπων σχετικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε σε νόμο και δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας στις 3 Οκτωβρίου 2003. Με βάση το νόμο αυτό ιδρύθηκε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που ονομάζεται Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ), ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του.

Πρακτικά, ποιος είναι ο ρόλος του ΚΟΔΑΠ; Πως μπορεί να αντιληφθεί ο μέσος πολίτης την έννοια και τη σημασία αυτού του Οργανισμού;

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία ο ΚΟΔΑΠ υποχρεούται να τηρεί αποθέματα πετρελαϊκών προϊόντων έτσι ώστε να διασφαλίζονται ελάχιστα αποθέματα, τα οποία να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή και με τέτοιο τρόπο ώστε σε περίπτωση ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας, ο Υπουργός να μπορεί να αποδεσμεύει ποσότητες αποθεμάτων. Ο ΚΟΔΑΠ δηλαδή αναλαμβάνει ρόλο σε περίπτωση που αντιμετωπίζονται δυσχέρειες εφοδιασμού καθώς επίσης και σε περιπτώσεις ελλείψεων στην προμήθεια ενέργειας.

Αυτή τη στιγμή σε ποια ποσότητα και σε ποιες τοποθεσίες βρίσκονται τα αποθεματικά πετρελαιοειδών της Κυπριακής Δημοκρατίας;

Μέχρι τις 31.12.2007 οι ποσότητες πετρελαιοειδών που ήταν υποχρεωμένος να τηρεί ο ΚΟΔΑΠ ανερχόταν σε ισοδύναμη κατανάλωση 60 ημερών. Από την ημερομηνία αυτή η υποχρέωση αυξήθηκε σε ισοδύναμη κατανάλωση 90 ημερών. Η μέση ημερήσια κατανάλωση στην Κύπρο κατά το 2007 και τα ελάχιστα αποθέματα πετρελαιοειδών που πρέπει να τηρεί ο Κ.Ο.Δ.Α.Π. έχουν καθοριστεί με σχετικό διάταγμα του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ανέρχονται στις 600 περίπου χιλιάδες τόνους. Ο ΚΟΔΑΠ εκπληρώνει στο έπακρο την αποστολή του, διατηρώντας τα αποθέματα αυτά, τόσο στην μορφή ιδιόκτητων αποθεμάτων, τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα στην ΚΕΤΑΠ (πρώην διυλιστήριο πετρελαίου στην Λάρνακα) και στην Ελλάδα, όσο και σε ενοικιαζόμενα αποθέματα στην Ελλάδα και την Ολλανδία. Στα αποθέματα συνυπολογίζονται επίσης αυτά των εταιρειών πετρελαιοειδών, αλλά και αυτά της ΑΗΚ, με την οποία υπάρχει σχετική συμφωνία εκχώρησης.

Μπορεί ο ΚΟΔΑΠ να επηρεάσει τις τιμές της αγοράς των πετρελαιοειδών;

Η απάντηση είναι όχι. Αξίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι σκοπός των στρατηγικών αποθεμάτων τα οποία διατηρεί κάθε χώρα δεν είναι ο επηρεασμός των τιμών της αγοράς αλλά η χρήση τους μόνο σε περίπτωση ελλείψεων ή δυσχέρειας εφοδιασμού, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υπουργού Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού. Η λειτουργία δε του ΚΟΔΑΠ επιβαρύνει στο ελάχιστο τον κύπριο καταναλωτή, ο οποίος καλείται να πληρώσει μία πολύ μικρή συνδρομή υπέρ του ΚΟΔΑΠ η οποία κυμαίνεται περίπου στο 1 σεντ ανά λίτρο.

Κύριε Παπαδόπουλε, πολύς λόγος γίνεται τελευταία και για το υπό δημιουργία ενεργειακό κέντρο στην περιοχή Βασιλικού. Είναι σαφές ότι ο ΚΟΔΑΠ θα έχει σημαίνοντα ρόλο και λόγο για τη δημιουργία του κέντρου, καθώς μεγάλο μέρος των εγκαταστάσεων θα χρησιμοποιηθεί για την διατήρηση των στρατηγικών μας αποθεμάτων ενέργειας. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ακριβώς αυτή η διαδικασία;

Η δημιουργία του ενεργειακού κέντρου βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Αναμένεται σύντομα ο διορισμός από το Υπουργείο Εμπορίου του διευθυντή του έργου, ο οποίος θα κληθεί να μελετήσει και να προτείνει συγκεκριμένες εισηγήσεις για την μορφή που αναμένεται να έχει το τερματικό. Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός προνοούσε την δημιουργία ενός ενιαίου αυτοχρηματοδοτούμενου κέντρου με σχετικά μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, όπου βασικό ρόλο στην λειτουργία του θα είχε ο στρατηγικός επενδυτής του έργου. Με βάση αυτή την λογική ο ΚΟΔΑΠ θα διατηρεί τα στρατηγικά αποθέματα ενέργειας της κυπριακής δημοκρατίας σε κοινούς αποθηκευτικούς χώρους με τις εταιρείες πετρελαιοειδών. Σαν ΚΟΔΑΠ συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες κοινές εγκαταστάσεις έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι συνέργειες που υπάρχουν. Όταν λέμε κοινές εγκαταστάσεις αναφερόμαστε σε κοινές λιμενικές εγκαταστάσεις, φορτοεκφορτώσεις,, πυροσβεστικές εγκαταστάσεις, συστήματα διαχείρισης αποβλήτων, συστημάτων ασφαλείας, δικτύων μεταφοράς κ.α.. Εντούτοις τόσο ο ΚΟΔΑΠ αλλά και οι εταιρείες πετρελαιοειδών έχουμε μία διαφορετική άποψη ως προς την διατήρηση των πετρελαιοειδών σε κοινούς χώρους. Τουλάχιστον οι δεξαμενές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητες.

Γιατί όμως ο ΚΟΔΑΠ ζητά ανεξάρτητες δεξαμενές;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Τεχνικοί, οικονομικοί και επιχειρησιακοί. Ένας κύριος λόγος που μας ωθεί να προτείνουμε αυτή την διαμόρφωση του κέντρου είναι απλός: αυτή τη στιγμή πληρώνουμε α 7 έως 10 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο σαν ενοίκιο αποθηκευτικών χώρων, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Οποιαδήποτε μορφή και να πάρει το τερματικό, ο μεγαλύτερος χρήστης θα είναι ο ΚΟΔΑΠ Πιστεύουμε ότι με το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκια μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την ανέγερση των δικών μας αποθηκευτικών χώρων παρά να είμαστε δεσμευμένοι με την καταβολή ενοικίων για μακρύ χρονικό διάστημα. Παράλληλα ή διατήρηση ανεξάρτητων εγκαταστάσεων παρέχει στον ΚΟΔΑΠ την απαραίτητη ευελιξία στρατηγικών επιλογών ως προς τον τρόπο και το είδος της διατήρησης των αποθεμάτων.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>