Γράφει:

Ενέργεια από κτηνοτροφικά κατάλοιπα: Παρουσίαση της «Φάρμας Αρμένη»

Η ανάγκη αξιοποίησης και άλλων αποβλήτων προκύπτει από το γεγονός ότι τα χοιρολύματα είναι σχετικά φτωχά σε οργανική ύλη, έχουν εντούτοις την ιδιότητα να παράγουν βακτήρια με γρήγορους ρυθμούς, τα οποία και ουσιαστικά οδηγούν στην διάσπαση των λυμάτων σε βιοαέριο.

παραγωγής ενέργειας από βιομάζα σημείο αναφοράς για την Κύπρο αποτελεί η «Φάρμα Αρμένη», η πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής ενέργειας μεγάλης κλίμακας που λειτούργησε στην Κύπρο και η οποία αποτέλεσε πρότυπο για σειρά εφαρμογών που ακολούθησαν και προγραμματίζονται να ακολουθήσουν.

Η ανακοίνωση των μέτρων στήριξης της πρόωθησης των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού πριν από πέντε περίπου χρόνια, βρήκε κάποιους ιδιώτες στην προμετωπίδα των εξελίξεων. Η αναζήτηση λύσεων πολλαπλού οφέλους, τόσο περιβαλλοντικού όσο και ενεργειακού αλλά και οικονομικού, αποτέλεσε το βασικό κριτήριο της δραστηριοποίησης των ιδιωτών αυτών, οι οποίοι προέβησαν σε ενέργειες για την προώθηση εφαρμογών μεγάλης κλίμακας. Στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα σημείο αναφοράς για την Κύπρο αποτελεί η «Φάρμα Αρμένη», η πρώτη ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής ενέργειας μεγάλης κλίμακας που λειτούργησε στην Κύπρο και η οποία αποτέλεσε πρότυπο για σειρά εφαρμογών που ακολούθησαν και προγραμματίζονται να ακολουθήσουν.

 

Διαχείριση λυμάτων και βιοαέριο

Η μονάδα χοιροτροφικής εκμετάλλευσης «Φάρμα Αρμένη» βρίσκεται στην επαρχία Λεμεσού, στην περιοχή Μοναγρούλι. Στις εγκαταστάσεις της μονάδας φιλοξενούνται συνολικά 1500 χοιρομητέρες, το δε συνολικό δυναμικό της μονάδας ανέρχεται σε δεκαπέντε χιλιάδες περίπου χοίρους, με ημερήσια παραγωγή χοιρολυμάτων η οποία ξεπερνά τα 100 κυβικά μέτρα. Η μονάδα αντιμετώπιζε διαχρονικά το ζήτημα της διαχείρισης αυτής της ποσότητας των χοιρολυμάτων λόγω της αυξημένης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που αυτά προκαλούσαν. Μέσα από την καθοδήγηση της Υπηρεσίας Ενέργειας αλλά και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η μονάδα προχώρησε το 2006 στην δημιουργία εγκαταστάσεων παραγωγής βιοαερίου.

Τι είναι όμως το βιοαέριο για το οποίο γίνεται λόγος και πως δύναται να αξιοποιηθεί για σκοπούς παραγωγής ενέργειας; Το βιοαέριο αποτελεί ουσιαστικά ένα μείγμα μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα σε αναλογίες οι οποίες περίπου κυμαίνονται στο 70% και 30% αναλόγως. Από την σύστασή του και ιδιαίτερα από την υψηλή περιεκτικότητά του σε μεθάνιο είναι σαφές ότι το αέριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενεργειακή πηγή με τις ευρέως γνωστές συμβατικές εφαρμογές καύσης. Το βιοαέριο αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο στάδιο της αποσύνθεσης αποβλήτων, πλούσιων σε οργανικό περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα τα λύματα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Οι μέθοδοι και οι συνθήκες με τις οποίες το βιοαέριο μπορεί να παραχθεί διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες και τα τεχνοοικονομικά δεδομένα που διέπουν την οργανική ύλη. Εντούτοις, ως επί τω πλείστω, στις μονάδες ζωικής εκμετάλλευσης όπου επιχειρείται διαχείριση των απορριμμάτων για παραγωγή ενέργειας, χρησιμοποιείται η μέθοδος της αναερόβιας χώνευσης, της διάσπασης δηλαδή των αποβλήτων σε δεξαμενές με συνθήκες απουσίας αέρα.

Η «Φάρμα Αρμένη» αξιοποιεί την μέθοδο της αναερόβιας χώνευσης και η δυναμικότητα των εγκαταστάσεών της ανέρχεται στα 750 kW, εκ των οποίων τα 500 kW διοχετεύονται στο κεντρικό δίκτυο, ενώ τα υπόλοιπα 250 kW χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε ηλεκτρική ενέργεια και θέρμανση. Η βασική ενεργειακή ύλη την οποία αξιοποιεί ο σταθμός είναι τα χοιρολύματα της μονάδας, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται και άλλα απορρίμματα, πλούσια σε οργανικό περιεχόμενο όπως π.χ. απόβλητα βουουσταστίων και ελαιοτριβείων, λίπη από λιποπαγίδες, λάσπη από βιολογικούς σταθμούς κ.α.. Η ανάγκη αξιοποίησης και άλλων αποβλήτων προκύπτει από το γεγονός ότι τα χοιρολύματα είναι σχετικά φτωχά σε οργανική ύλη, έχουν εντούτοις την ιδιότητα να παράγουν βακτήρια με γρήγορους ρυθμούς, τα οποία και ουσιαστικά οδηγούν στην διάσπαση των λυμάτων σε βιοαέριο.

Κόστος και έσοδα

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε γύρω στα 2.5 περίπου εκατομμύρια Ευρώ, από τα οποία επιδοτήθηκε ένα ποσό 465 χιλιάδων Ευρώ με τον περιορισμό ότι τα 250 kW θα χρησιμοποιούνται για ιδία χρήση. Η μονάδα έχει συνάψει με βάση το σχέδιο της Υπηρεσίας Ενέργειας συμβόλαιο με τον ρυθμιστή ενέργειας για διάθεση της ενέργειας που παράγει στο κεντρικό δίκτυο, με τιμή πώλησης 13,1 σέντ/kW. Μία άλλη πηγή εσόδων για την μονάδα αναμένεται να αποτελέσουν τα λεγόμενα «carbon credits», η δυνατότητα δηλαδή της μονάδας ουσιαστικά να «πωλήσει» το διοξείδιο του άνθρακα που παράγει από μία ανανεώσιμη πηγή σε μία άλλη μονάδα στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, η οποία κινείται στον χώρο των συμβατικών καυσίμων και η οποία επιζητεί, με

βάση τις συμβατικές της υποχρεώσεις, μείωση των εκπομπών της. Για το σκοπό αυτό η «Φάρμα Αρμένη» έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, το δε δυναμικό της σήμερα αντιστοιχεί σε 20000 μονάδες.

Τα οικονομικά δεδομένα της «Φάρμας Αρμένη» την καθιστούν βιώσιμη, υπάρχουν εντούτοις αρκετά στοιχεία τόσο στο συμβόλαιο όσο και στον γενικότερο σχεδιασμό τα οποία χρίζουν βελτίωσης για την διασφάλιση της βιωσιμότητας αντίστοιχων έργων. Συγκεκριμένα, μία μονάδα παραγωγής βιοαερίου έχει το ίδιο ακριβώς επενδυτικό και λειτουργικό κόστος για ένα εύρος σε ποσότητα λυμάτων τα οποία διαχειρίζεται. Η βιωσιμότητα τέτοιων εγκαταστάσεων και η απόσβεσή τους καθορίζεται από την μεγιστοποίηση της παραγωγής. Ως εκ τούτου απαιτείται πέραν της ενίσχυσης της εγκατάστασης σε πρώτο στάδιο και της επιδοτημένης αγοράς της ενέργειας, η δημιουργία των συνθηκών εκείνων οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι η μονάδα βιοαερίου θα έχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη πρόσβαση σε πρώτη ύλη, δηλαδή σε απορρίμματα υψηλά σε οργανικό περιεχόμενο. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η δημιουργία από το κράτος ενός φορέα διαχείρισης βιομάζας ο οποίος θα διασφαλίζει ουσιαστικά, μέσω της διαχείρισης των αποθεματικών βιομάζας, την βιωσιμότητα των σταθμών παραγωγής βιοαερίου.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>