Γράφει: ,

Συνέντευξη: Χριστόδουλος Φωτίου «Μια νέα πραγματικότητα για την κυπριακή αγροτιά»

Διευθυντής Τμήματος Γεωργίας

στον Μάριο Χριστοφόρου

Ο Χριστόδουλος Φωτίου είναι Διευθυντής του Τμήματος Γεωργίας και προΐσταται της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Στην συνέντευξη που ακολουθεί ο κ. Φωτίου, ως αρμόδιος τόσο για τον σχεδιασμό της αγροτικής πολιτικής όσο και για την ομαλή υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, απαντά στα ερωτήματα μας.

Θεωρείτε ότι ο αγροτικός κόσμος έχει προσαρμοστεί σε ικανοποιητικό βαθμό στις απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου;

Σε κάθε σημαντική μεταβολή απαιτείται μια περίοδος προσαρμογής στις νέες συνθήκες και στα νέα δεδομένα. Ωστόσο, θεωρώ ότι ο αγροτικός κόσμος προσαρμόστηκε σχετικά εύκολα στα νέα δεδομένα που δημιουργήθηκαν από την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν βέβαια κάποια προβλήματα και αντιδράσεις κυρίως λόγω της υποχρέωσης συμμόρφωσης με το κοινοτικό κεκτημένο. Ο αγροτικός κόσμος αρχίζει πλέον να κατανοεί ότι το κράτος δεν μπορεί να παρέχει ανεξέλεγκτα κρατικές ενισχύσεις για στήριξη των γεωργών μας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά υποχρεούται να τηρεί συγκεκριμένους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που να μην επηρεάζουν τον ανταγωνισμό. Η δυνατότητα του κράτους για στήριξη του αγροτικού μας κόσμου παρέχεται πλέον μέσα από τις άμεσες εκταρικές και κεφαλικές πληρωμές, αλλά και μέσω των συγχρημα-τοδοτούμενων Σχεδίων Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και φαίνεται ότι η απορρόφηση θα είναι σχεδόν πλήρης. Έχουν όμως αξιοποιηθεί σωστά οι πόροι αυτοί; Έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του Σχεδίου;

Από την πρώτη στιγμή που τέθηκε σε εφαρμογή το Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2004-2006 διαφάνηκε ότι το ενδιαφέρον του αγροτικού κόσμου για συμμετοχή στα διάφορα μέτρα ήταν ιδιαίτερα υψηλό, σε βαθμό που ενισχύσαμε το Σχέδιο με επιπρόσθετες κρατικές ενισχύσεις. Αυτό το υψηλό ενδιαφέρον δείχνει από μόνο του ότι υπήρχαν υπαρκτές ανάγκες, τις οποίες το Σχέδιο ήρθε να αντιμετωπίσει. Να αναφερθώ για παράδειγμα στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, ο οποίος αποτελεί το βασικό μέσο για βελτίωση της ανταγω-νιστικότητας του γεωργικού τομέα. Μέσα στα πλαίσια του Καθεστώτος 1.1.1 έχουν διενεργηθεί σοβαρές επενδύσεις εκσυγχρονισμού οι οποίες βοήθησαν σημαντικά τους αγρότες μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέτρα για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Δεκάδες χιλιάδες εκτάρια έχουν ενταχθεί στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και λαμβάνουν τις ανάλογες ενισχύσεις. Θεωρώ, λοιπόν, ότι οι κεντρικοί στόχοι που είχαν τεθεί έχουν σε μεγάλο βαθμό επιτευχθεί.

Έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια μια κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των γεωργικών μηχανημάτων. Θεωρείτε ότι τελικά τις ενισχύσεις για επενδύσεις στις εκμεταλλεύσεις επωφελήθηκαν οι αιτητές γεωργοί ή οι πωλητές των γεωργικών μηχανημάτων; Ποιες ενέργειες έχετε λάβει, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα;

Συμφωνώ μαζί σας, όντως έχει παρατηρηθεί αύξηση στις τιμές των γεωργικών μηχανημάτων τα τελευταία χρόνια, η οποία ίσως να είναι κάπως μεγαλύτερη από αυτήν που θα αντιστοιχούσε στον πληθωρισμό και ιδιαίτερα στην αύξηση των τιμών του πετρελαίου και

των μεταφορικών. Πρέπει όμως να τονίσω ότι η αγορά λειτουργεί σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού και οι γεωργοί μπορούν να επιλέξουν τον προμηθευτή που θεωρούν ως τον πιο κατάλληλο. Δεν θα έλεγα ότι οι επωφελούμενοι των ενισχύσεων είναι οι προμηθευτές, παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση στον όγκο των επενδύσεων στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας. Σε ό,τι αφορά το ερώτημά σας για τις ενέργειες που έχουμε λάβει, να σας πω ότι στην προκήρυξη του νέου επενδυτικού μέτρου που βρίσκεται αυτή την στιγμή σε εξέλιξη έχουμε καθορίσει συγκεκριμένο κατάλογο, με ανώτατο επιλέξιμο κόστος για κάθε δαπάνη που καλύπτεται μέσα στα πλαίσια του μέτρου.

Υπήρξαν διαμαρτυρίες από τους αιτητές για καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην διαδικασία από την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την αποστολή των απαντήσεων στους αιτητές. Συγκεκριμένα, στην δεύτερη προκήρυξη του μέτρου για τις επενδύσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις οι αιτητές ενημερώθηκαν για την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεών τους δύο χρόνια μετά την υποβολή τους. Θα θέλαμε την δική σας άποψη για το ζήτημα αυτό.

Είναι γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία. Ας μην ξεχνάμε, όμως, ότι τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και ο αγροτικός κόσμος είχαν να αντιμετωπίσουν και να συμμορφωθούν με τις νέες διαδικασίες που προβλέπονται από τους Κανονισμούς της ΕΕ, οι οποίες όπως θα πρέπει να γνωρίζετε είναι πολύ αυστηρές, όταν πρόκειται για την καταβολή ευρωπαϊκών χρημάτων. Σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση που υπήρξε στην δεύτερη προκήρυξη του μέτρου, αυτή οφειλόταν στην ανεπάρκεια των πιστώσεων σε σχέση με την αυξημένη ζήτηση. Χρειάστηκε επομένως κάποιο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε η Κυβέρνηση και στην συνεχεία η Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνουν την παραχώρηση επιπρόσθετων κρατικών πόρων για κάλυψη των επιπρόσθετων αναγκών.

Θεωρείτε ότι οι επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραχωρούνται με αντικειμενικά κριτήρια. Υπάρχει καθεστώς διαφάνειας και ισονομίας μεταξύ των αιτητών;

Οι διαδικασίες είναι πλήρως διαφανείς και οι δομές που έχουν δημιουργηθεί είναι τέτοιες, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα οποιασδήποτε αμφισβήτησης των αποφάσεων που λαμβάνονται. Με την ευκαιρία να σας αναφέρω ότι όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΕ, έχουν καθοριστεί αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης των αιτήσεων, τα οποία αντανακλούν στις προτεραιότητες του κράτους. Σε περίπτωση, δηλαδή, όπου οι πιστώσεις δεν επαρκούν για κάλυψη όλων των αιτητών θα γίνεται αξιολόγηση με προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, για τα οποία ενημερώθηκε η ΕΕ και τα οποία δημοσιεύτηκαν και, κατά συνέπεια, είναι γνωστά εκ των προτέρων στους ενδιαφερόμενους.

Το επενδυτικό μέτρο είναι αυτή την στιγμή ανοικτό. Τι θα συμβουλεύατε τους ενδιαφερόμενους που προτίθενται να προβούν σε επενδύσεις για εκσυγχρονισμό των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων;

Πράγματι, αυτή την στιγμή είναι ανοικτό το πλέον σημαντικό μέτρο για τον αγροτικό μας κόσμο, το Καθεστώς 1.5.1 Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Πληροφοριακά αναφέρω ότι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου 2008 και το συνολικό ποσό που θα διατεθεί στην πρώτη αυτή προκήρυξη φτάνει τα €25 εκ. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή λοιπόν να καλέσω τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν κατάλληλα για τις ευκαιρίες που παρέχει το μέτρο, να προετοιμαστούν έγκαιρα και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους εντός της προθεσμίας. Είναι πολύ σημαντικό όμως οι επενδύσεις που θα γίνουν να είναι εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες και να εντάσσονται μέσα σε μια επιχειρηματική λογική.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>