Γράφει:

Τουρισμός Υγείας: Ήρθε ο καιρός να αναπτυχθεί και στην Κύπρο

του Παντελή Μιτσή

Σε αυτό το άρθρο περιγράφεται τί είναι ο Τουρισμός Υγείας και ποια οφέλη μπορούν να προκύψουν για την Κύπρο από την ανάπτυξή του. Συζητούνται τα πλεονεκτήματα που έχει η Κύπρος ως προς αυτήν την εξέλιξη και οι κύριες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην διαδικτυακή πύλη Health Tourism Portal

(http://www.healthtourismportal.com/), η οποία δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό. Αυτός ο διαδικτυακός χώρος παρέχει όλες τις δυνατότητες προς την ενοποίηση των προσπαθειών για ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στην Κύπρο και την οργανωμένη διαφήμιση, επέκταση και προαγωγή του στο εξωτερικό.

Τι είναι ο Τουρισμός Υγείας;

Τουρισμός Υγείας ειναι η ραγδαία αναπτυσσόμενη τάση των ανθρώπων να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες με σκοπό να λάβουν υπηρεσίες για την καλυτέρευση της υγείας τους. Τέτοιες υπηρεσίες αποτελούν εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις, όπως οδοντιατρικές και πλαστικές εγχειρήσεις (ιατρικός τουρισμός), αλλά και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες παροχής υγείας (όπως λ.χ. η εναλλακτική ιατρική). Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτή την τάση, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο εξής: Οι τιμές στους δημοφιλείς προορισμούς είναι χαμηλότερες, οι υπηρεσίες τους είναι πιο αποτελεσματικές και πιο εξελιγμένες και σε αυτούς προσφέρεται μεγαλύ-τερος αριθμός εναλλακτικών θεραπειών.

Ο όρος τουρισμός υγείας με την πλατύτερή του έννοια περιλαμβάνει τον Αθλητικό Τουρισμό και τον ολοένα και πιο δημοφιλή στην Κύπρο Τουρισμό Ευεξίας (Wellness and Fitness Tourism), στον οποίο εμπεριέχονται τομείς της οικονομίας όπως οι μονάδες Λουτροθεραπείας (SPA) και Θαλασ-σοθεραπείας. Εναλλακτικά είδη τουρισμού υγείας αποτελούν και λιγότερο γνωστές κατηγορίες, όπως ο τουρισμός γαστρονομίας και ο τουρισμός που εξειδικεύεται σε άτομα με δυσκολίες στη μετακίνηση, όπως οι ανάπηροι και οι ηλικιωμένοι.

Σε σχετικές εκδόσεις αναφέρεται ότι ο Τουρισμός Υγείας έχει αναγνωριστεί από πάνω από 100 χώρες ως εθνική βιομηχανία. Ωστόσο στις περισσότερες από αυτές (συμπεριλαμβανόμενης και της Κύπρου) δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί στο δυνητικό του βαθμό και αυτό οφείλεται και στην μη επαρκή αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο.

Η κατάσταση στην Κύπρο

Το σύστημα παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην Κύπρο χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα και έχει δημιουργηθεί βάσει του αντίστοιχου βρετανικού. Ως αποτέλεσμα αυτής της ποιότητας το επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην Κύπρο θεωρείται αρκετά ψηλό και συγκρίνεται ευνοϊκά με αυτό των αναπτυγμένων χωρών. Αυτό φαίνεται και από διάφορους δείκτες υγείας , όπως το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας (3.1/1000), η προσδοκώμενη διάρκεια ζωής κατά τη γέννηση (77 χρόνια για τους άντρες και 82 για τις γυναίκες) και ο αριθμός ατόμων ανά ιατρό (395). Περαιτέρω, μεγάλο μέρος του προσωπικού στον ευρύτερο τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας έχει εκπαιδευτεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κατ” αυτό τον τρόπο η Κύπρος έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης ως προορισμός τουρισμού υγείας.

Αρκετές από τις υπηρεσίες υγείας στην Κύπρο έχουν ήδη αρχίσει να επιδιώκουν την ανάπτυξη του είδους τουρισμού, ιδιαίτερα όσον αφορά στις οδοντιατρικές και πλαστικές επεμβάσεις. Τα πρώτα αποτε-λέσματα είναι ενθαρρυντικά, εφόσον η Κύπρος έχει αποκτήσει την φήμη ενός διεθνούς ιατρικού κέντρου, στο οποίο προσφέρονται ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο, ελάχιστες από τις μονάδες υγείας έχουν ενεργά επιδιώξει την διεθνή επέκταση και αναγνώριση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη αποτελεσματικής διαφήμισης και προαγωγής τους στο εξωτερικό, παρόλο που προσφέρονται στην Κύπρο τέτοιες δυνατότητες.

Ένας άλλος τομέας τουρισμού υγείας, στον οποίο η Κύπρος έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, αποτελεί και ο Τουρισμός Ευεξίας, δηλαδή η προσφορά υπηρεσιών με σκοπό την καλύτερη υγεία και ευημερία του ατόμου. Οι τουρίστες που αποζητούν αυτό το είδος τουρισμού στοχεύουν να συνδυάζουν τις διακοπές τους με την δυνατότητα να νιώσουν πιο υγιείς και ευτυχισμένοι από όσο νιώθουν στην καθημερινή τους ζωή. Η Κύπρος προσφέρει μεγάλο αριθμό καταλυμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αυτό τον σκοπό, όπως οι μονάδες Λουτροθεραπείας (SPA) και Θαλασσοθεραπείας στα πολυτελή της ξενοδοχεία και οι συναφείς επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στην Κύπρο

Δεδομένου ότι ο τουρισμός υγείας αφορά πολλές και διαφορετικές βιομηχανίες, για να μπορέσει να επιτευχθεί η ανάπτυξή του στην Κύπρο χρειάζεται να ενοποιηθούν και να οργανωθούν οι προσπάθειες των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και φορέων προς σε αυτή την κατεύθυνση. Στην εποχή μας ένα τέτοιο κατόρθωμα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας δίνουν η τεχνολογία και ιδιαίτερα το διαδίκτυο. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί η διαδικτυακή πύλη Health Tourism Portal (http://www.healthtourismportal.com), στην οποία δίνεται η δυνατότητα για την ενοποίηση των προσπαθειών για ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στην Κύπρο και την οργανωμένη διαφήμιση, επέκταση και προαγωγή του στο εξωτερικό. Αυτό τo portal δημιουργήθηκε για τρεις κυρίως λόγους:

1) Για να φέρει σε επαφή και να ενοποιήσει τις επιχειρήσεις και φορείς από όλους τους τομείς που εμπλέκονται στον τουρισμό υγείας (ιατρική περίθαλψη, ευεξία, αθλητισμός κ.λπ.) σε μια οργανωμένη βιομηχανία, μέσω της ενεργούς συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων.

2) Να προωθήσει και να διαφημίσει τις μοναδικές και διαφοροποιημένες υπηρεσίες που έχουν να προσφέρουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις και φορείς στον τομέα του τουρισμού υγείας.

3) Να δίνει την ευκαιρία σε οποιοδήποτε άτομο, επιχείρηση ή φορέα από το εξωτερικό να έχει μια σαφή και ολοκληρωμένη άποψη για τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που έχει να προσφέρει η Κύπρος στον τομέα του τουρισμού υγείας.

Ο τουρισμός υγείας αποτελεί μια ευρεία αγορά και μπορούν να υπάρξουν πολλά οφέλη από την ενοποίηση των εμπλεκόμενων εταίρων και φορέων, όπως περιγράφεται πιο πάνω. Ένα σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος αποτελεί η απομόνωση των διαφόρων τομέων του τουρισμού υγείας, κάτι που μπορεί να οδηγήσει ολόκληρο τον τομέα σε χαμηλή αποτελε-σματικότητα.

Για να αποφευχθεί αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα χρειάζεται να αυξηθεί ο βαθμός ενημέρωσης όσον αφορά στις πολλές και διαφορετικές επιλογές που έχουν να προσφέρουν οι κυπριακοί φορείς και επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας και να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ουσιαστικής ενημέρωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας. Η δυνατότητα αυτή επιτυγχάνεται με την συμμετοχή των εμπλεκόμενων εταίρων και φορέων σε διαδικτυακούς τόπους, όπως στο Health Tourism Portal.

Αυτή η συνεχής επικοινωνία των εμπλεκόμενων εταίρων και φορέων των διαφορετικών τμημάτων του τουρισμού υγείας μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετες ευκαιρίες για επικερδείς επενδύσεις και την δημιουργία τοπικών και διεθνών δικτύων συνεργασίας (networking). Τα ωφελήματα από τέτοιες ενέργειες δε μπορούν να αγνοηθούν, εφόσον περιλαμβάνουν: α) Χαμηλότερο κόστος προώθησης, β) ελεύθερη διάχυση γνώσης, ιδεών και τεχνογνωσίας, γ) αποτελεσματικότερη εκμετάλ-λευση του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, δ) μείωση της επιχειρηματικής αβεβαιότητας, ε) αυξημένη αποτελεσματικότητα και στ) ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Μια από τις υπηρεσίες που παρέχονται Health Tourism Portal αποτελεί και το Forum, το οποίο αποτελεί έναν χώρο επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων του τομέα που επιθυμούν να ιδρύσουν ένα οργανισμό που να προάγει τις εγκαταστάσεις του τουρισμού υγείας στην Κύπρο. To Health Tourism Portal Forum λειτουργεί ως ένα κανάλι ανταλλαγής σκέψεων και δημιουργικής συνεύρεσης και συνεργασίας. Κατ” αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτελέσει τον καταλύτη για την έναρξη και υλοποίηση πιο σημαντικών βημάτων, όπως την ίδρυση του αναφερόμενου οργανισμού, την ενοποίηση της αγοράς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας του τομέα.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>