Τα βασικά κείμενα που προσδιορίζουν το δέον γενέσθαι: Οι υποχρεώσεις της Τουρκίας με το νι και με το σίγμα

Παρουσιάζουμε τα πιο σημαντικά αποσπάσματα από τα επίσημα κείμενα της ΕΕ, στα οποία προσδιορίζονται οι υποχρεώσεις της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία, εν όψει της αξιολόγησης του Δεκεμβρίου του 2009. Στα κείμενα αυτά σκιαγραφείται με τον πλέον αδιαμφισβήτητο τρόπο η σημασία της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της κατοχικής δύναμης, ως προϋπόθεση εκ των ων ουκ άνευ για την ομαλή συνέχιση της ενταξιακής της πορείας. Το κατά πόσον οι υποχρεώσεις αυτές θα εκπληρωθούν, ή θα επισείσουν τον κίνδυνο της μη απρόσκοπτης συνέχισης της ενταξιακής πορείας εάν δεν εκπληρωθούν, θα εξαρτηθεί από το πόσο αξιόπιστη είναι η δέσμευση των Ευρωπαίων να παραμείνουν πειστοί στις αρχές τους. Κυρίως όμως θα εξαρτηθεί από την βούληση της Κύπρου και της Ελλάδας να προασπιστούν τα συμφέροντά τους.

Διαπραγματευτικό πλαίσιο Τουρκίας, παραγράφοι 6 και 7

Παράγραφος 6:

Η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων θα καθοδηγείται από την πρόοδο της Τουρκίας κατά την προετοιμασία της για ένταξη, σε ένα πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης και με αναφορά στην παράγραφο 2 της έκθεσης της Επιτροπής. Αυτή η πρόοδος θα αξιολογηθεί κατά κύριο λόγο σε σχέση με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

-Τα κριτήρια της Κοπεγχάγης, το οποία καθορίζουν τις πιο κάτω προϋποθέσεις για ένταξη:

*Την στραθερότητα των θεσμών που εγγυούνται την δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό και την προστασία των μειονοτήτων.

*Την ύπαρξη μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς και της δυνατότητας διαχείρισης της ανταγωνιστικής πίεσης και των δυνάμεων της αγοράς εντός της Ένωσης.

*Την ικανότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις συμμετοχής, περιλαμβανομένης της προσκόλλησης στους στόχους της πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής ένωσης και την αποτελεσματική ικανότητα υιοθέτησης και εφαρμογής του κοινοτικού κεκτημένου.

-Την αναμφίλεκτη δέσμευση στις σχέσεις καλής γειτονίας και την υιοθέτησή της για επίλυση όλων των εκκρεμουσών διασυνοριακών διαφορών, βασισμένη στην αρχή της ειρηνικής επίλυσης διαφορών, σε συνάφεια με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών περιλαμβανομένης, αν είναι αναγκαίο, της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου.

-Την συνεχή υποστήριξη της Τουρκίας στις προσπάθειες επίτευξης μιας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος στα πλαίσια του ΟΗΕ και των αρχών επί των οποίων έχει οικοδομηθεί η ΕΕ, περιλαμβανομένων βημάτων για την συμβολή στην επίτευξη ενός κλίματος κατάλληλου για μια συνολική διευθέτηση και προόδου στην εξομάλυνση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των κρατών μελών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

-Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Τουρκίας που προνοούνται από την Συμφωνία Σύνδεσης και το πρόσθετο πρωτόκολλο που επεκτείνει την Συμφωνία Σύνδεσης, απέναντι σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, κυρίως αυτών που σχετίζονται με την τελωνειακή σύνδεση ΕΕ-Τουρκίας, ως επίσης και την υιοθέ-τηση του Συνεταιρισμού Ένταξης, όπως τακτικά αναθεωρείται.

Παράγραφος 7:

Κατά την περίοδο μέχρι την ένταξη, θα ζητηθεί από την Τουρκία να ευθυγραμμίσει προοδευτικά τις πολιτικές της έναντι τρίτων χωρών και τις θέσεις της εντός των διεθνών οργανισμών (μεταξύ άλλων, σε σχέση με την συμμετοχή όλων των κρατών μελών της ΕΕ σε αυτούς τους οργανισμούς και διευθετήσεις) με τις πολιτικές και τις θέσεις που υιοθετούνται από την Ένωση και τα κράτη μέλη της.

Διακήρυξη από την Τουρκία για την Κύπρο, 29 Ιουλίου 2005

1.Η Τουρκία παραμένει δεσμευμένη στην εξεύρεση μιας πολιτικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος και έχει επιδείξει ξεκάθαρα την αποφασιστικότητά της ως προς αυτό. Κατά συνέπεια, η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ προς την κατεύθυνση της επίτευξης μιας συνολικής διευθέτησης, που θα οδηγήσει στην εγκαθίδρυση ενός νέου, διζωνικού, συνεταιρικού Κράτους. Μια δίκαιη και διαρκής διευθέτηση θα συνέβαλλε τα μέγιστα στην ειρήνη, την σταθερότητα και τις αρμονικές σχέσεις στην περιοχή.

2.Η αναφερόμενη στο Πρωτόκολλο Κυπριακή Δημοκρατία, δεν είναι το αρχικό συνεταιρικό κράτος που εγκαθιδρύθηκε το 1960.

3.Συνεπώς, η Τουρκία θα συνεχίσει να θεωρεί ότι οι ελληνοκυπριακές αρχές ασκούν έλεγχο και δικαιοδοσία μόνο στην περιοχή νοτίως της νεκράς ζώνης, όπως είναι στο παρόν στάδιο η κατάσταση, και ότι δεν εκπροσωπεί τον τουρκοκυπριακό λαό και θα χειρίζεται τις πράξεις που παρουσιάζονται από αυτές αναλόγως.

4.Η Τουρκία διακηρύσσει ότι η υπογραφή, επικύρωση αυτού του Πρωτοκόλλου ούτε παραπέμπει σε οιασδήποτε μορφής αναγνώριση της αναφερόμενης στο Πρωτόκολλο Κυπριακής Δημοκρατίας. Ούτε επηρεάζει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από την Συνθήκη Εγγυήσεως, την Συνθήκη Συμμαχίας και την Συνθήκη Εγκαθίδρυσης του 1960.

5.Η Τουρκία επαναδιαβεβαιώνει ότι η τρέχουσα σχέση της με την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου παραμένει αδιαφοροποίητη αφού καθίσταται μέρος του Πρωτοκόλλου.

6.Εκκρεμούσης μιας συνολικής διευθέτησης, η θέση της Τουρκίας στην Κύπρο παραμένει αδιαφοροποίητη. Η Τουρκία εκφράζει την ετοιμότητά της να εγκαθιδρύσει σχέσεις με το νέο συνεταιρικό Κράτος που θα προκύψει μετά από μια συνολική διευθέτηση στην Κύπρο.

Διακήρυξη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της ως απάντηση στην διακήρυξη της Τουρκίας, της συντελεσθείσας κατά την υπογραφή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Συμφωνία της Άγκυρας, 21 Σεπτεμβρίου 2005

1.Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της αναγνωρίζουν ότι η υπογραφή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Συμφωνία από την Τουρκία εγκα-θιδρύει έναν Συνεταιρισμό μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της από την μια πλευρά και της Τουρκίας από την άλλη, σε συνάφεια με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2004. Θλίβονται επειδή η Τουρκία αισθάνθηκε την ανάγκη να προβεί σε διακήρυξη σε σχέση με την Κυπριακή Δημοκρατία κατά την υπογραφή.

2.Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της καθιστούν σαφές ότι αυτή η Διακήρυξη από την Τουρκία είναι μονομερής, δεν συνιστά τμήμα του Πρωτοκόλλου και δεν επέχει νομική ισχύ επί των υποχρεώσεων της Τουρκίας σύμφωνα με το Πρωτόκολλο.

3.Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της αναμένουν πλήρη, χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου και την απόσυρση όλων των εμποδίων στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, περιλαμβανομένων των περιορισμών στα μέσα μεταφοράς. Η Τουρκία πρέπει να υιοθετήσει το Πρωτόκολλο πλήρως, έναντι όλων των Κρατών Μελών της ΕΕ. Η ΕΕ θα παρακολουθεί στενά και θα αξιολογήσει την πλήρη εφαρμογή το 2006. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της τονίζουν ότι η έναρξη των διαπραγματεύσεων επί των σχετιζομένων κεφαλαίων εξαρτάται από την εκπλήρωση των συμβατικών υποσχέσεων της Τουρκίας έναντι όλων των Κρατών Μελών. Τυχόν αποτυχία πλήρους εκπλήρωσης αυτών των υποχρεώσεων θα επηρεάσει την συνολική πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

4.Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της υπενθυμίζουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία κατέστη πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Μαΐου 2004. Υπογραμμίζουν ότι αναγνωρίζουν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου.

5.Η αναγνώριση όλων των Κρατών Μελών αποτελεί αναγκαίο συστατικό της ενταξιακής διαδικασίας. Κατά συνέπεια, η ΕΕ υπογραμμίζει την σημασία που αποδίδει στην ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και όλων των Κρατών Μελών, το συντομότερο δυνατό.

6.Το Συμβούλιο θα διασφαλίσει την παρακολούθηση της προόδου που θα συντελείται σε όλα αυτά τα ζητήματα το 2006.

7.Στα πλαίσια αυτής της διακήρυξης, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα Κράτη Μέλη της συμφωνούν επί της σημασίας της υποστήριξης των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης του κυπριακού προβλήματος σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις αρχές επί των οποίων έχει οικοδομηθεί η ΕΕ και ότι μια δίκαιη και διαρκής διευθέτηση θα συμβάλει στην ειρήνη, την σταθερό-τητα και τις αρμονικές σχέσεις στην περιοχή.

2770η συνεδρία του Συμβουλίου, Συμβούλιου Γενικών Υποθέσεων και Εξωτερικών Σχέσεων, Γενικές Υποθέσεις, Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2006

Τουρκία

Το Συμβούλιο σημειώνει την έκθεση της Επιτροπής, ημερομηνίας 8 Νοεμβρίου 2006, και καλωσορίζει τις διαπιστώσεις και τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν. Το Συμβούλιο καλωσορίζει την συνεχή πρόοδο της Τουρκίας στην μεταρρυθμιστική διαδικασία, αλλά θλίβεται επειδή ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων έχει επιβραδυνθεί κατά το 2006. Είναι ουσιαστική η καταβολή αποφασιστικών προσπαθειών από την Τουρκία για την εντατικοποίηση της μεταρρυθμι-στικής διαδικασίας και για την υιοθέτησή της με αποφασιστικότητα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μονιμότητα και η διάρκειά της. Η πραγματική και τεχνική προετοιμασία των διαπραγματεύσεων έχουν επίσης προοδεύσει. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι, σε ευθυγράμμιση με το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο, η πρόοδος των ενταξιακών διαπραγματεύσεων συνεχίζει να καθοδηγείται από την πρόοδο της Τουρκίας στην προετοιμασία της για ένταξη. Σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο σημειώνει ότι απαιτούνται περαιτέρω σημαντικές προσπάθειες για την ενδυνάμωση της ελευθερίας της έκφρασης, της ελευθερίας του θρησκεύεσθαι, των δικαιωμάτων των γυναικών, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, των δικαιωμάτων των εμπορικών ενώσεων και του πολιτικού ελέγχου του στρατού. Σε ευθυγράμμιση με το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο η Τουρκία χρειάζεται επίσης να δεσμευτεί σε σχέσεις καλής γειτονίας και ειρηνική διευθέτηση των διαφορών σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, περιλαμβανομένης, αν παραστεί ανάγκη, και της δικαιοδοσίας του Διεθνούς Δικαστηρίου. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει την διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, της 21ης Σεπτεμβρίου 2005 και σημειώνει ότι η Τουρκία δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή της για πλήρη και χωρίς διακρίσεις εφαρμογή του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στην Συμφωνία Σύνδεσης. Το Συμβούλιο καλωσορίζει την σύσταση της Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου. Σε αυτό το πλαίσιο το Συμβούλιο συμφωνεί ότι τα κράτη μέλη, εντός της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, δεν θα αποφασίσουν το άνοιγμα των κεφαλαίων που καλύπτουν περιοχές πολιτικής που σχετίζονται με τους περιορισμούς της Τουρκίας σε ό,τι αφορά στην Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρις ότου η Επιτροπή εξακριβώσει ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της που σχετίζονται με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο.

Αυτά τα κεφάλαια είναι: Κεφάλαιο 1, ελεύθερη διακίνηση αγαθών. Κεφάλαιο 3: Δικαίωμα απασχόλησης και ελευθερίας στην παροχή υπηρεσιών. Κεφάλαιο 9: Οικονομικές υπηρεσίες. Κεφάλαιο 11: Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη. Κεφάλαιο 13: Αλιεία. Κεφάλαιο 14: Πολιτική μεταφορών. Κεφάλαιο 29: Τελωνειακή ένωση. Και καφάλαιο 30: Εξωτερικές σχέσεις. Το Συμβούλιο συμφωνεί ότι τα Κράτη Μέλη, εντός της Διακυβερνητικής Διάσκεψης, δεν θα αποφασίσουν κλείσιμο κεφαλαίων εώς ότου η Επιτροπή εξακριβώσει ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της που σχετίζονται με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο. Το Συμβούλιο θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την πρόοδο που θα συντελείται στα ζητήματα που καλύπτονται από την διακήρυξη της 21ης Σεπτεμβρίου 2005. Το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να αναφερθεί επ” αυτού στις επερχόμενες ετήσιες εκθέσεις, συγκεκριμένα του 2007, του 2008 και του 2009, όπως προβλέπεται. Το Συμβούλιο τονίζει ότι η διαδικασία ελέγχου θα συνεχιστεί και κεφάλαια για τα οποία οι τεχνικές προετοιμασίες έχουν ολοκληρωθεί θα ανοίξουν σύμφωνα με τις προκαθορισμένες διαδικασίες, σε ευθυγράμμιση με το διαπραγματευτικό πλαίσιο. Το Συμβούλιο προσδοκεί ταχεία πρόοδο επ” αυτών των ζητημάτων.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>