Γράφει:

Η δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κύπρο

Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοίνωσε τον Ιούνιο του 2009 την λειτουργία του σχεδίου χορηγιών για ενθάρρυνσή της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα, δυναμικότητας από 21 μέχρι 150kWp, ενωμένα με το κεντρικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νομικά και φυσικά πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και οι φορείς του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης που ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων που δύναται να επιδοτηθεί για την περίοδο 2009-2013 στα πλαίσια αυτού του σχεδίου είναι 2ΜWp ανά έτος. Η συνολική τιμή πώλησης (=αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από ΑΠΕ από την ΑΗΚ +Επιδότηση από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ) της παραγόμενης kWh από φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας από 21kWp μέχρι 150kWp θα είναι 0.34 [€/kWh]. Σημαντικό δεδομένο αποτελεί το γεγονός ότι η τιμή αυτή δεν χρίζει επανακαθορισμού και παραμένει αυστηρά σταθερή για όλη την διάρκεια της εικοσαετίας. Η επιδότηση που θα καταβάλλεται από το Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ θα προκύπτει από την διαφορά της συνολικής τιμής αγοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ από την ΑΗΚ, όπως εκάστοτε θα καθορίζεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) για τα πρώτα 20 χρόνια λειτουργίας του συστήματος. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της εικοσαετούς σύμβασης και για όσο χρονικό διάστημα η τιμή της αγοράς της ΑΗΚ θα ξεπερνά την συνολική τιμή πώλησης, τότε η ΑΗΚ θα καταβάλει το επιπλέον ποσό στο Ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι ο αιτητής δεν επιτρέπεται να έχει οποιαδήποτε επιπρόσθετα έσοδα ή οφέλη από την εμπορική εκμετάλλευση των πιστοποιητικών εγγύησης προέλευσης, καθώς και των καθαρών μηχανισμών του πρωτοκόλλου του Κυότο (Clean Development Mechanisms of Kyoto Protocol), χωρίς την προηγούμενη έγκριση από το ειδικό Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞΕ. Σε αντίθετη περίπτωση τα έσοδα που τυχόν θα προκύψουν θα αποκόπτονται από το Ειδικό Ταμείο ή την ΑΗΚ ανάλογα με την περίπτωση.

Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τον κόσμο των ΑΠΕ στην Κύπρο, καθώς για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στην κυπριακή κοινότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να προχωρήσει στην δημιουργία μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ενέργειας πριν την ανακοίνωση αυτού του σχεδίου χορηγιών ήταν τα 20 [kWp] περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στις στέγες των σπιτιών αλλά και σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις μερικών πλαισίων. Το γεγονός αυτό καθιστούσε την φωτοβολταϊκή τεχνολογία στα μάτια της κυπριακής κοινωνίας ως μια μορφή ΑΠΕ με περιορισμένες δυνατότητες και ενδεχομένως να έπαιξε σημαντικό ρόλο στον περιορισμό της εξάπλωσής της. Η ανακοίνωση του νέου προγράμματος χορηγιών τον Ιούνιο του 2009 αλλάζει άρδην το σκηνικό και εντάσσει για πρώτη φορά τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις στην κατηγορία των μορφών μαζικής παραγωγής ενέργειας στην αντίληψη της κυπριακής κοινωνίας, μαζί με τις αιολικές μηχανές και τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο.

Η εξέλιξη αυτή δεν άφησε καθόλου αμέτοχη την κυπριακή κοινότητα της ενέργειας και ήδη τον Νοέμβριο του 2009 έχουν εκδοθεί οι πρώτες άδειες από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Κύπρου για την δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κύπρο με ονομαστική ισχύ που φτάνει τα 2 [MWp]. Εντούτοις ήδη από τα πρώτα στάδια του σχεδιασμού των εγκαταστάσεων αυτών διαφάνηκε η φυσιολογική έλλειψη πραγματικών δεδομένων στον κυπριακό χώρο, τα οποία να αφορούν σε αυτές τις τάξεις μεγέθους. Τόσο η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όσο και η θεμελίωση των στοιχείων, αλλά και η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, συναρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εάν και κατά πόσο θα γίνει χρήση ηλιακών ιχνηλατών. Συνεπώς ένα από τα σημαντικότερα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθεί π.χ. κατά τον σχεδιασμό μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι το εάν θα χρησιμο-ποιηθούν ηλιακοί ιχνηλάτες και ποιας τεχνολογίας. Οι ηλιακοί ιχνηλάτες αποτελούν ένα επιπρόσθετο κόστος το οποίο θα πρέπει να είναι σε θέση να δικαιολογήσει την εφαρμογή του στην λογική του χρόνου απόσβεσης που θα προσφέρει.

Οι βιβλιογραφικές αναφορές οι οποίες αφορούν σε τεχνικά θέματα είναι βέβαια σε θέση να δώσουν πολλές από τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται, εντούτοις η δυστοκία παρουσιάζεται κυρίως στο οικονομικό κομμάτι, όπου δεν υπάρχει προηγούμενο σε σχέση με την πραγματική εκτίμηση του κόστους. Προφανώς αυτή αποτελεί ίσως και την σημαντικότερη παράμετρο του προβλήματος, καθα-ρά σε επίπεδο σχεδιασμού και λήψης απόφασης, καθώς το σημαντικότερο κριτήριο για ένα παραγωγό ενέργειας είναι το τεχνοοικονομικό.

3 Comments

 1. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΣ
  7 Αυγούστου 2010 00:06

  Η Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και τουρισμού έχει προκυρήξει προσφορές για εγκατάσταση φωτοβολταικών σε δημόσια κτίρια. Τί έγινε ; Κατακυρώθηκαν οι προσφορες ; Ολοκληρώθηκαν οι εργσίες που προβλέπονταν στα συμβόλαια. Και το κυριώτερο ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ; Τί διαχείρηση έγινε στα συμβόλαια αυτά; Νομίζω έχουν υποχρέωση κάποιοι απο την Υπηρεσία να ενημερώσουν για το θέμα και μάλιστα να μιλήσουν με αριθμούς. Και κατι άλλο . Τί εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται στα δημόσια κτίρια; Πώς λειτουργεί το σύστημα των δημοσίων λειτουργών που ορίστηκαν για θέματα εξοινόμησης ενέργειας ; Ποιά στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί; Πρέπει πλέον να μιλούμε με πραγματικούς αριθμούς και συγκεκριμένα δεδομένα διότι στην Μηχανική Επιστήμη υπάρχει το ακριβές αποτέλεσμα για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή. Η επικοινωνιακή πολιτική μπορεί να αποδώσει αρχικά και να καλύψει κάποια λάθη . Δεν μπορεί όμως να συνεχίζεται διότι τώρα έφθασε η ώρα που πρέπει να ανακοινωθούν αποτελέσματα τόσο για τα πιο πάνω όσο και για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων γενικώτερα. Πού βαδίζουμε . Ποιά είναι τα αποτελέσματα απο την νομοθεσία και τους κανονισμούς που ψηφίστηκαν και πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της αρμόδιας Υπηρεσίας Ενέργειας.; Ποιά προβλήματα έχουν επισημανθεί απο την μέχρι σήμερα εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων; Το ίδιο το κράτος τηρεί την συγκεκριμένη νομοθεσία; Έχουν όλα τα δημόσια κτίρια τα απαιτούμενα απο την σχετική νομοθεσία πιστοποιητικά;
  Τα ερωτήματα είναι πολλά και κατα συνέπεια σε σχέση με το πιο πάνω άρθρο θα πρέπει πρώτα να επιλύσουμε τα μικρά και εύκολα και μετά να μπούμε στα βαθιά. Οι αρμόδιοι έχουν το λόγο και άς τοποθετηθούν ή αν μή τί άλλο ας πάρουν τα πράγματα με την σειρά διότι είναι πάρα πολλά. Χρειάζεται νοικοκύρεμα και σωστός προγραμματισμός. Και το βασικώτερο ο καθένας με την δουλειά του.
  Συγγενής με την αρχή της καλής πίστεως είναι η δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη προς την διοίκηση.Ο λόγος λοιπόν ανήκει στην ίδια την διοίληση να απαντήση και να τοποθετηθεί.

 2. semina
  15 Μαρτίου 2012 13:55

  Τα φωτοβολταικα panel σίγουρα βοηθούν στην εξοικονόμηση ενέργειας. Τώρα το αν χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο ή δεν χρησιμοποιούνται καν, είναι ένα άλλο θέμα…

 3. mary
  20 Ιουνίου 2013 13:49

  μια συμβουλη θελω να παρω για φωτοβολταικο παρκο.
  εχω 2 χωραφια το ενα περιοχη Μαραθουντα και το αλλο καλλεπεια 950τ.μ και 2,500 τμ αντιστοιχως
  και ακομη ενα στην καλλεπεια κοντα σε ποταμι 2,500τ.μ μπορουν να γινουν φωτοβολταικα παρκα
  και που πρεπει να αποταθω
  ευχαρσιτω

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>