Γράφει:

«Επιχειρείτε Διαδικτυακά»: Προβλήματα και Εισηγήσεις

Σε προηγούμενο τεύχος αναλύσαμε την προσπάθεια του προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά», που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέθεσαν αιτήσεις συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία βρίσκονταν την στιγμή της συγγραφής του άρθρου στο στάδιο της αξιολόγησης. Προγράμματα όπως το «Επιχειρείτε Διαδικτυακά» είναι εξαιρετικής σημασίας στην προώθηση της ιδέας του διαδικτυακού εμπορίου και η-επιχειρείν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και της ενσωμάτωσης της διαδικτυακής κουλτούρας στις λειτουργίες τους. Σε αυτήν την φάση της διαδικασίας του προγράμματος πιστεύουμε ότι είναι χρήσιμο να γίνει και μια κριτική ανασκόπηση και να επισημανθούν κάποιες πιθανές παραλείψεις, οι οποίες θα μπορούσαν να τύχουν βελτίωσης.

Βελτίωση διαδικτυακού χώρου

Ο διαδικτυακός χώρος του προγράμματος «Επιχειρείτε Διαδικτυακά» παρέχει τις βασικές πληροφορίες που συσχετίζονται με το πρόγραμμα, καθώς και την δυνατότητα λήψης κάποιων αρχείων που σχετίζονται με την συμπλήρωση των αιτήσεων. Δυστυχώς όμως η υπηρεσία αποτυγχάνει, κατά την άποψή μας, να αποτελέσει μια πραγματική πύλη επιμόρφωσης των εταιριών και καθοδήγησής τους για το «ηλεκτρονικό επιχειρήν».

Ως παράδειγμα καλής χρήσης θα αντιπαραβάλλαμε την αντίστοιχη υπηρεσία του προγράμματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, (www.go-online.gr). Το ελλαδικό πρόγραμμα φαίνεται ότι έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην όσον το δυνατό πληρέστερη ενημέρωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η υπηρεσία αυτή (η οποία έχει πάψει να ανανεώνεται από το 2008 με τον τερματισμό του προγράμματος) αποτελεί στην ουσία μια διαδικτυακή βιβλιοθήκη, στην οποία υπάρχει διαθέσιμο πλούσιο υλικό. Ενδεικτικά, αναφέρουμε: α) Μελέτες παραδείγματος εταιριών που περιγράφουν την εμπειρία τους εφαρμόζοντας προγράμματα η-επιχειρείν. β) Πολλά αφιερώματα που εξηγούν με εκλαϊκευμένο τρόπο καινούργιες τεχνολογίες και πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάποια επιχείρηση. γ) Φόρουμ συζητήσεων στο οποίο θα μπορούσε να γίνει ανταλλαγή απόψεων και ιδεών από τους συμμετέχοντες, προωθώντας την συνεργασία. δ) Ενημέρωση για τα τελευταία νέα στο η-επιχειρείν από τον τύπο. ε) Διαδικτυακοί οδηγοί. στ) Πραγματικά επιχειρηματικά σχέδια για η-επιχειρείν, από εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως πώληση ανδρικών ενδυμάτων, εκπαίδευση, τουριστικά γραφεία, κλπ.

Συγκρίνοντας τις διαδικτυακές υπηρεσίες των προγραμμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, διαπιστώνουμε πως στην Ελλάδα, έχει γίνει ένας πιο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ως προς την παροχή πληροφοριών στις επιχειρήσεις, σε σχέση με την Κύπρο. Προς αυτόν το σκοπό, προτείνουμε στους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο όπως ενισχύσουν το διαθέσιμο υλικό το οποίο παρέχεται μέσω της υπηρεσίας κάτι το οποίο, αν και απαιτεί περισσότερο κόπο, είναι απαραίτητο για την σωστή ενημέρωση του κοινού για το θέμα, αλλά και για να αντιληφθεί τις δυνατότητες που προσφέρονται.

Επιχειρηματικό σχέδιο για η-επιχειρείν

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιχειρείτε Διαδικτυακά», και συγκεκριμένα για το Πακέτο Ενίσχυσης 2, που αφορά στην «παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο», κάθε αιτήτρια εταιρία καλείτο να παρουσιάσει ένα πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο, ένα πρότυπο του οποίου ήταν διαθέσιμο από τον διαδικτυακό χώρο του προγράμματος. Με βάση αυτό το επιχειρηματικό σχέδιο θα γίνει και η αξιολόγηση της σκοπιμότητας της επένδυσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Πιστεύουμε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου προτύπου για το επιχειρηματικό σχέδιο ήταν ατυχής, καθώς αφορούσε στην συγγραφή κειμένου που θα ήταν πιο κατάλληλο για μια καινούργια εταιρία, η οποία προσπαθεί να προσελκύσει επενδυτές και συνεργάτες. Ένα τέτοιο κείμενο είναι κατά κανόνα εμπιστευτικής φύσεως, καθώς σε αυτό περιγράφονται το όραμα και ο σκοποί της εταιρίας, οι προοπτικές, τα πιθανά εμπόδια και αδυναμίες, ο ανταγωνισμός και οι προβλέψεις για την οικονομική βιωσιμότητα.

Με βάση τα πιο πάνω, μας προκαλεί περιέργεια το γεγονός ότι ζητήθηκε ως κύριο παραδοτέο ένα τέτοιο επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ ο διαγωνισμός απευθυνόταν συγκεκριμένα σε υφιστάμενες εταιρίες, με μερικές από αυτές μάλιστα να έχουν δεκάδες χρόνια πείρα στην παροχή υπηρεσιών και προϊόντων. Κάποιοι συμμετέχοντες μας αποκάλυψαν ότι βρήκαν ιδιαίτερα επαχθή την όλη διαδικασία. Δεν είναι εύκολο για μια πραγματικά ανταγωνιστική επιχείρηση να αποκαλύψει ευαίσθητα στοιχεία ως προς τον τρόπο λειτουργίας της, την στρατηγική της στο μάρκετινγκ ή ακόμα διάφορα οικονομικά στοιχεία σε μια αίτηση για επιχορήγηση. Ακόμη, είναι άξιο απορίας αν είναι πράγματι αναγκαία (ή χρήσιμα) όλα τα στοιχεία που ζητήθηκαν, για μια αντικειμενική αξιολόγηση μιας αίτησης στο πρόγραμμα «επιχειρείτε διαδικτυακά». Μια δική μας εκτίμηση είναι ότι, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ήταν δομημένο το επιχειρηματικό σχέδιο, ήταν εξαιρετικά δύσκολο για μια εταιρία να αντιληφθεί πλήρως όλες τις δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρει το η-επιχειρείν, πέραν βέβαια από τα προφανή. Στον σχεδιασμό τέτοιου είδους προγραμμάτων είναι χρήσιμη η άποψη ειδικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα προώθησης, αποδοχής, διαχείρισης της αλλαγής και ενσωμάτωσης τεχνολογίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, ένας τομέας στον οποίο, δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, δίδεται παγκόσμια ελάχιστη προσοχή.

Η συγγραφή μιας αναφοράς από την εταιρία πρέπει να έχει ως στόχο να δώσει στον συντάκτη της (την εταιρία) την δυνατότητα να εντοπίσει τις ευκαιρίες και να αντιληφθεί τα οφέλη, ενώ από πλευράς παραλήπτη (το κράτος) να αξιολογήσει την σοβαρότητα και την αποτελεσματικότητα των προτάσεων της εταιρίας. Στην πράξη, αυτό μπορεί να γίνει κατά κύριο λόγο μέσα από ένα καλά σχεδιασμένο και δομημένο ερωτηματολόγιο, όπως αυτό που μπορεί να εντοπίσει κανείς στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ελλαδικού προγράμματος επιδοτήσεων, στο φάκελο «e-Business Plans». Εκεί, υπάρχουν πραγματικά παραδείγματα εταιριών από ποικίλους κλάδους και η ανάγνωσή τους είναι εξαιρετικά χρήσιμη για όλους όσους ενδιαφέρονται να αντιληφθούν τι εστί η-επιχειρήν. Σε αντίθεση με το επιχειρηματικό σχέδιο για έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, το επιχειρηματικό σχέδιο για ένταξη στο διαδικτυακό εμπόριο ξεκινά από μια υφιστάμενη επιχείρηση και εξετάζει πώς αυτή μπορεί να επεκταθεί διαδικτυακά.

Ενδεικτικά, το εν λόγω σχέδιο περιλαμβάνει: α) Περιγραφή της εταιρίας, των προϊόντων/υπηρεσιών και την σχέση τους με την κάθε αγοραστική ομάδα. β) Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος, στην οποία αναλύονται οι αγοραστικές ομάδες και η εξοικείωση με το διαδίκτυο των πελατών, ανταγωνιστών, προμηθευτών και δικτύων διανομής. γ) Ανάλυση της εταιρίας στην αγορά και στο η-επιχειρείν, σημεία βελτίωσης με προμηθευτές και δικτύων διανομής δ) Ανάλυση σκοπιμότητας με βάση τα οφέλη για την εταιρία και την βελτίωση της λειτουργίας προμήθειας, δικτύων επαφής και επικοινωνίας με πελάτες. ε) Απόφαση επένδυσης με προδιαγραφές για τα συστήματα η-επιχειρείν, επιπτώσεις για την εταιρία, προϋπολογισμός για ανάπτυξη και λειτουργία, καθώς και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Επιπρόσθετα, παρέχονται δείκτες αξιολόγησης των προμηθειών για τα προτεινόμενα συστήματα, καθώς και δείκτες ελέγχου για αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσης.

Τα πιο πάνω καταδεικνύουν πως η κατά τα άλλα αξιέπαινη προσπάθεια του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, οφείλει να ενισχυθεί και να βελτιωθεί, έτσι ώστε οι κυπριακές επιχειρήσεις να επωφελούνται τα μέγιστα από αυτά τα προγράμματα. Δυστυχώς, παρόλο που οι επιχορηγήσεις είναι πέραν του δέοντος ικανοποιητικές, αυτό δεν αρκεί για να δώσει σε κάποιες επιχειρήσεις την απαιτούμενη ώθηση προς τον εκσυγχρονισμό.

Σχολιάστε

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>